Българите

България е единствената страна на Балканския полуостров, която има представител в Божествения свят. Това е необикновена привилегия, но и голямо задължение. Ето защо, българинът трябва да бъде крайно внимателен – на първо място в отношенията си с Божествения свят, след това към народите, и накрая към своя собствен народ.

А това още значи, да погледне много отговорно към своята съдба.

Българин в космическия смисъл на думата е, човекът на Духа. Оттук, съвсем неслучайно България е средище на духовен подем -извор на идеи, люлка на новото учение. 

Бог тури българина при най-лошите условия, той има да върши най-трудната работа в света. 

Всеки народ има строго определено място, своето предназначение в големия космичен човек. Българите заемат черния дроб. Дотогава, докато българите изпълняват службата на черен дроб на човечеството, работата ще върви много добре.

Българите са жлъчката, черния дроб на човечеството. Ако те се откажат да работят, всичката деятелност ще спре. Казва „Какво ще стане с нас?“ Черният дроб и стомахът, те заповядват. Ако речеш да ги нападаш, турят от своята отрова, отравят. Като влезе храната, една капка отрова пускат и всичко се смила. Всичкото храносмилане става по желанието на българите.

Българите, понеже са най-богатите хора на света, и при най-лошите условия пак са благи. Българите трябва да извършат много хубава работа. Казвам: „много хубаво да свършат работата докрай, не да казват „нас ни дотегна туй робство“. Докрай да свършат работата и да кажат, че са българи.

Когато дойде новата епоха, Господ ще ги снеме, ще ги тури на друго място, тях ще назначи на друга служба. Българите са черният дроб на Вселената. Благодарете, че сте българи и не се тревожете какво ще стане с вас. Черният дроб е цялата лаборатория на човешкия живот на Земята. Българите са заели най-трудната част в общочовешкия организъм, затова тук страданията и противоречията са най-големи. 

Черният дроб регулира нисшите чувства на човека, поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои отровите се разнасят по целия организъм и човек умира. Между черният дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тая връзка се наруши, животът се намира в опасност. Понеже, черният дроб е свързан със същества от нисшия астрален свят, те започват да влияят на човека и да му нашепват песимистична философия или го карат да се самоубива.

Тези същества са силни, но не са организирани. Като не разбират живота, те са готови да убият всеки, който се изпречи на пътя им. Щом попаднете в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. Светиите са със здрав черен дроб, с организирани висши чувства. Организираният черен дроб е най-добрият слуга на сърцето.

Ако вие не контролирате вашите чувства, те ще разстроят черния дроб, а черният дроб ще разстрой целият ви организъм. Разстрой ли се черния дроб и паметта отслабва. Когато се разгневиш, обърни се към Господа с молба да ти даде повече знание и светлина, да оправиш черния си дроб. Не можеш ли да търпиш хората, не ти ли вървят работите, не можеш ли да учиш, черният дроб е виновен. Разстройството му се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Нисшите чувства влияят върху черния дроб като термити, които изяждат всичко. Който е организирал чувствата и мислите си, той е организирал и черният си дроб.

Той е готов да се помири със всички хора. Виждате каква важност има за всички черния дроб, той има отношение даже към вярата. Под „вяра в Бога“ се разбира едно Божествено състояние, при което човек се чувства силен да постигне всичко, което пожелае. Вярата е сила, чрез която всичко се постига – тя е потребна за организирането на черния дроб. 

Всяка една сръдня, обида, злоба, омраза в човека се отнася до неговия черен дроб. И като се занимава с такива чувства черния дроб не може да изпълни своите функции, храносмилането не става правилно. Черен дроб се нарича, понеже от него излиза черна светлина – тъмнина, значи светлината на хората се е загубила.

Всеки орган е отражение на ония сили, които действат в известна област, в която и самият орган действа. Ако не обичаш някой орган – то този орган ще се разболее. Защо е разстроен черния дроб?, защото се сърдиш, обиждаш и не го обичаш. Той се руши. Обикнете ли противоречията, вие ще държите черния си дроб в изправност. 

Стремете се да транформирате излишната енергия в себе си, особено тази в задната част на мозъка. Тази енергия е причина за почти всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда и за най-малкото нещо.

Българинът е интернационалист и обича равенството. Време е у него да се събуди моралният свят, защото две неща му липсват: религиозно чувство и милосърдие. Българинът трябва да работи върху сърцето си, за да стане по-щедър. 

Когато говоря за българите, мнозина се докачат. Българинът има една черта: много е щедър на думи. Толкова години идват при мене да ги лекувам, че водят и близките си, и тях да лекувам. Ще дойде някой, и като му дам цера, наставление за лекуване, казва: „Какво ще ми дадеш за моите ближни, че и те боледуват. И започне да изрежда за кои още иска лек“. 

Казвам: нека и те дойдат, но ти първо опитай цера за себе си.

Има едно богатство, което се дава само на ония, които живеят в закона на Любовта. Ако Божият закон не работи – причината е в нас. Любовта ни е слаба. 

Единственото нещо, което спъва сегашната раса е лакомия във всяко отношение. 

Всеки народ представлява една добродетел.

В Божественият свят българинът представлява твърдостта. Човек трябва да бъде твърд, това е естествено положение, а упоритостта е друго нещо. Твърдостта спада към божествените чувства на човека. Всеки човек, който слиза на Земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдостта, да му ударят печата на твърдостта. 

Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът. Твърдостта е едно Божествено качество, то се намира там, дето се намират Божествените способности. Аз наричам твърдостта въглерода на Божествения свят. Българинът развива твърдост. 

Бог е единственият, който е твърд и неизменяем!

Центъра на твърдостта е горе на главата, на най-високото място. Българите са турени в тила на цялото човечество, да го пазят от лошите духове. Колкото и да се атакува тази крепост тя е непревземаема. Българинът е турен да пази тази крепост. Ако издържат и запазят крепостта, те ще се прославят. 

Българинът е много динамичен, упорит и твърд. От сегашните народи по- твърд от българския няма. Българинът е образец на твърдостта. Да, има твърдост, но трябва и милосърдие. Вашият череп е въздебеличък, трудно влиза светлина през него. Трудно приемате една идея, критичен народ сте. Обаче, приеме ли веднъж българинът, никоя сила в света не може да го отклони от пътя му. Ако българинът така би се заинатил за Истината, по-добър човек от него не би имало.

Аз съм чел Божествената книга в която е писано, че България ще бъде малка държава. На България не е позволено да се разправя с оръжия! Ако иска да се повдигне, тя трябва да служи на Бога и тогава ще й се даде едно почетно място. Не иска ли да служи на Бога, всички ще я тъпчат.

Ако Бог се сърдеше, както ние се сърдим, Той би очистил света. И би направил друг свят. Няма да му струва много!

Всеки един народ в света изпълнява една функция в природата. Функцията на този народ не зависи от неговото количество, но от качеството на този народ. Докато един народ работи според законите на Природата, той е осигурен. Никой народ не може да го мръдне от неговото място. 

Хората със своите мисли имат влияние върху природата. Това е един научен факт. Кръвта, която тече в един народ, създава известни елементи за всички хора от този народ. Кръвта на различните народи е различна. Кръвта на българина се отличава от кръвта на всички останали народи. 

Всеки един от вас трябва да знае защо е дошъл. Всеки един от вас трябва да знае каква е неговата история в миналото: колко пъти е бил на Земята, де е бил, как се е прераждал и кои са причините да дойде в България. Някои от вас не сте били в България, в миналото. Вие сте дошли като пътешественици в България и виждам, че в бъдеще някои от вас пак няма да останат в България. 

Единственото спасение е да бъдете проводници на добрия живот, на добрите сили, на добрите мисли в света. Всички вие страдате от многото вземане. И вие сте се натрупали с желания и с какво ли не. Внесете светлина във вашия ум! И отстранете всеки един ропот.

Всяка война носи болести, защото тези отрицателни мисли във време на военните дни са като отровни газове и засягат организмите и на онези хора, които не участват във военните действия; тогава цялата атмосфера е пълна с тези течения. С отрицателните мисли във време на война се разклаща атмосферата на етера и това внася дисонанс в човешкия организъм. 

През войната кармата се разбърква – т.е. действа кармата. Все ме питат какво да правим при тази война. За България е най-добре да пази неутралитет! Ще чакате, няма да воювате! Сега текат последните времена, а след това ще дойде новото. Ние сме против днешния строй на престъпления, аз съм против всички престъпления и несправедливи закони. Престъпленията не са послужили за повдигане на нито една държава; това не е държава, а насилничество. 

Онези, които преустройват Земята, вече са турили в действие плана. Това, което имаше да дойде, вече почва, сега е началото. Тези изпитания, събития, които идат днес, са кармата на човечеството. 

И който е неутрален – печели, а който се бие -да му мисли! Бият се сегашните християни и се питат кой ще победи. Значи, всеки иска да вземе надмощие. Смешно положение. Всички ще победите в гробищата. Без любов няма победа в света. 

Днес между всички народи и общества се явяват нови хора, с нови и светли идеи, които подтикват човечеството напред. Тези хора се срещат навсякъде по света. 

Ако Бог живее в един народ, мир ще има в него. Българският народ трябва да стане мек. Този народ не може да се повдигне с тази грубост. Под думата „мек“ не разбирам мекушав, но народ с едно благородно, отзивчиво сърце. Българинът тепърва трябва да се учи на прилежание. Той по своето естество не е прилежен ученик. Всички лоши условия в света, не са нищо друго, освен едно принудително заставяне на човека прилежно да учи.

Българинът е голям песимист. Българинът скоро се обезсърчава, отчайва, туй песимистично настроение което имаме, не е естествено. Едно трябва да знаят съвременните хора – избиването на добрите хора винаги произвежда земетресения! А също и те са резултат от отрицателните човешки мисли, чувства и действия. В това отношение колективната мисъл на българите е много силна, много активна. У българите е складирано голямо количество разрушителна енергия!

Българите са много резки, много рязко говорят. Много рядко ще чуеш българин да говори меко. Всеки българин трябва да гледа на другите като на свои братя. Това значи българин. 

Българинът е мързелив, но когато се хване да работи, той работи. Най-трудното е да го накараш да работи за Бога, даром. 

На българина му липсва постоянство. Българинът е даровит много, но никога не използва дарбите си. Той има едно желание – обича разнообразието. С малко работа иска да придобие много. И изобщо всички българи страдат от това. Малко като направят, те мислят, че много са свършили. 

Българинът не цени времето, той все отлага. И всичките му нещастия идат от там, че той все отлага и казва, че има време. 

Българинът е много разточителен. Цяла зима ще прекара в кръчмата, като дойде лятото бърза. Изгубеното време иска да навакса, следствие на това си причинява голяма вреда. То е неговото психологическо схващане.

Петър Дънов

Даниела Ангелова

0877 810672

индивидуални прогнози/обучение/терапия:

astroanalitik@abv.bg

споделяне във facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*