Линията Хара

Човешката енергия свършва с физическото тяло, но не започва от там.

Аурата представлява многоплас­тово електрическо поле, което заобикаля физическото тяло, и основният смисъл на това да бъдеш човек се съдържа именно в тези електрически слоеве.

Повечето съвременни лечители познават четири аурични тела:

физическото или етерния двойник; емоционалното тя­ло; менталното тяло (с две нива, рационалния и ин­туитивния ум); и духовното тяло (с три нива).

Енер­гийната работа досега се е базирала на познанието за тези четири тела, които са отправната точка на всяко метафизично лечение. За да даде резултат, лечението трябва да нормализира ауричния слой, който е косве­ният източник на заболяването; лекуването само на физическото тяло не е достатъчно за трайна промяна.

Но човешкото енергийно поле е много по-сложно от тези четири тела. Същевременно всяко тяло и аурично ниво се свързва и захранва в следващия по-външен ауричен слой.

Емоционалното тяло се свързва с астралния близнак, онази част на съзнанието, която пътува при медитация, психично лечение и извънтелесни прежи­вявания.

Менталното тяло се свързва със Светлинно­то тяло, което на свои ред свързва индивидуалния ум със земната мрежа (колективния планетен ум), галак­тическата мрежа (извънземното съзнание) и универсалната мрежа (Богинята вътре в нас или Непразнотата).

Менталното тяло е първо аурично тяло, което продължава да съществува и след смъртта.

Трите нива на духовното тяло се свързват с вън­шните аурични слоеве, които съставляват душевното ядро. Те проектират другите тела под тях, включител­но физическото тяло, и създават плана за настоящия живот.

Тези нива-шаблони съставляват самата душа. Те не свършват с физическата смърт, а са енергиен източник за многобройни инкарнации. 

Първото ниво, Етерният шаблон (не етерният двойник) създава фи­зическото тяло за този живот и поддържа съществу­ването и здравето му. Второто ниво, Небесното тяло, е шаблонът за емоционалния Аз, включително астралното ниво и емоционалното тяло. Третото ниво, Кетерното тяло, създава шаблона за всички пластове на менталното тяло.

До неотдавна тези външни тела и нива бяха непос­тижими за човешко лечение. Сега обаче с нарастване­то на човешките психични способности (и възстано­вяването на 12-те нишки на ДНК) и породената от земните промени енергийна експанзия на планетата е възможно да достигнем до тези външни тела за дъл­боки промени и лечение на нивото на душата. До външните нива се стига чрез чакрите, посредством добре познатите кундалини чакри в етерния двойник, по които се стига до чакрите по другите линии, разпо­ложени в емоционалното и менталното тела.

Основ­ната цел на този повишен достъп са чакрите в емоци­оналното тяло, подредени в така наречената линия хара. 

Чакрите по линията хара на емоционалното тяло пък имат излаз до външните аурични тела и същевременно служат като мост между външните тела и физическия Аз.

Сега скъпоценните камъни имат много по-голям потен­циал да лекуват хората, отколкото в миналото, именно заради тази промяна от кундалини към линията хара. Ползата от това е огромна.

Например: вместо да лекуваме мигрената само на физическо ниво, лечението достига до източника на всички главоболия. Причината може да се крие в гърлената чакра на етерния двойник (традиционните чакри), където човекът е задържал нещата, които е трябвало да каже в сегаш­ния си живот.

Причината може да бъде и в нещата, които човекът не е могъл да изрече в предишния си живот или в редица минали животи, довели до увреж­дане на душевното ядро, което се проявява циклично в много инкарнации.

Лечението по линията хара чрез цветове, аромати и скъпоценни камъни, които въздействат на тази линия, може да стигне до нивото на Етерния шаблон на гърлената чакра (нивото на духовното душевно ядро) и да изцели всички минали животи и увреждания на душевното ниво. Тогава изчезва не само мигрената в момента, но и всички мигрени в този живот и всички бъдещи инкарнации. Мигрената вече не е част от плана на душата.

Всяко лечение или терапия (не само с кристали), трябва задължително да обхваща чакрите по линията на кундалини/етерния двойник и хара/емоционалното тяло!

Линията хара съдържа и поддържа нашата мисия в живота, смисъла да се инкарнираме в този живот. Ясното разбиране на тази мисия води до продуктив­ност, удовлетворение и душевен мир. Енергийните блокажи на това хара ниво на емоционалното тяло възпрепятстват намеренията и постиженията ни, как­то и осъзнаването на нашата лична мисия.

Все по-чес­то емоционалното тяло излиза на преден план като централно за лечението на всяко едно ниво – от физи­ческото тяло до душевното ядро. Както при линията кундалини, хара чакрите имат цветови съответствия, както и съответните кристали и минерали.

Първата хара чакра е първото материално проявление на душата. Тя съдържа индивидуалната причина за инкарнацията в съответното тяло, ум, емоции и дух. Друго название на тази чакра е Душевната звезда.

Следва двойка сребристи чакри, разположени зад очите (зрителни чакри). Очите могат да се използват като лазери в лечението, както и за ви­зуализация и проявление на потребностите чрез ви­зуализация.

Следва чакрата на каузалното тяло, разположена в основата на черепа на тила, където се срещат вратът и главата. Необходимо е чакрата да се активизира и балансира, за да внесе ментална ангажираност към личната мисия, но това трябва да се направи единст­вено заедно с останалите хара чакри. Активирането на каузалното тяло проявява духовната житейска мисия на човека като въплътена в цялата хара линия, земно­то ниво, физическата реалност.

Следващата чакра по линията хара, също много важна, е тимусната. Този център свързва нашите емоции с физичес­кото ни тяло. На физическо ниво тази чакра пази имунната система, която очевидно търпи силно вли­яние от емоциите, а на емоционално ниво е нашето желание да изживеем и осъществим тази инкарнация. Центърът съдържа нашия стремеж и страст да изпъл­ним задачата, която сме се инкарнирали да постигнем в този живот. Безспорно е жизненоважен център, ос­новополагащ за повечето съвременни здравословни проблеми и източници на заболявания.

Под тимусната чакра се намира диафрагмената чакра, на нивото на физическата диафрагма, точно над слънчевия сплит. Този център  е осигуряващ очистването и детоксикацията на всякакви препятст­вия към осъществяване на личната мисия. Това е пречистване на цялата линия хара и може да бъде доста интензивно, дълбоко емоционално очистване.

Следващият важен център по линията хара е хара чакрата или самата хара/ Позната в Азия от дълбока древност, тя е разположена на около 6 см под пъпа, над сакралната чакра на кундалини. Хара чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в Земната чакра. От този център извират още сила, власт, жизненост и способност за регенера­ция, когато чакрата е напълно заземена в Земята.

Следва перинеумна чакра -енергийния портал на земната жизнена сила, която се влива в тялото и се поема от хара центъра за разпределение.

В ци гун я наричат „портала на живота и смъртта“

Перинеумът е мястото за активи­ране и закотвяне на индивидуалното жизнено намере­ние и мисия на нивото на физическата реалност.

Двойка мънички чакри са разположени зад коле­ната. Наречени двигателните чакри, те направляват нашето движение напред по житейския ни път.  Хора­та, които изпитват съпротива или затруднения в осъ­ществяването на своята жизнена мисия, често страдат от болки в колената.

Под чакрите в колената, върху стъпалата, има още една двойка чакри. Те се наричат заземяващите чакри и центри­рат личната мисия във физическа посока и проявле­ние.

Чакрата, която вкоренява линията хара в Богинята Земя, се нарича земната чакра или Земната звезда. Чакрата закотвя инкарнацията/живота в земната реалност, превръща планетата в наш дом и пос­тавя личната жизнена мисия в контекста на Земята. Това окончание на линията хара е заземяващата линия и тежестта на нашия живот и призвание.

Емоциите заемат централно място в съвременни­те заболявания и потребности, а чакрите по линията хара ни позволяват да постигнем дълбоко емоционал­но лечение.

Терапията с цветове, аромати и скъпоценните камъни, които съответст­ват на чакрите по линията хара, осигуряват директен достъп до емоционалното тяло, а през него към вън­шните аурични тела за лечение на душевното ядро.

Възможността за такъв достъп е огромен пробив в лечението.

По линията на кундалини чакри, говорим за развитието на пет нови центрове, които се намират над теменния. Този краен сбор то 12 чакри ще съответства на предстоящото възстановяване на 12-те нишки на ДНК.

Осмата чакра има достъп до невидими психични реалности отвъд тяло­то; центърът е разположен от няколко сантиметра до близо метър над главата.

Деветата чакра, разположе­на високо над земната атмосфера на разстояние кол­кото до Луната, свързва човека с енергийната мрежа на Земята, превръщайки човешкото същество в пази­тел и стопанин на планетата.

Десетият център дава достъп до цялата информация за Земната слънчева система.

Единайстият център за Земната галактика.

Дванайстата чакра дава достъп до останалите планети, с информация за далечния космос и вселената.

Чрез бъдещото развитие на тези центрове, ние наистина ще станем междупланетните Същества, каквито сме пре­допределени да бъдем.

И кундалини, и хара чакрите нямат общо със зодиакалните знаци (зодия), а с елементите и съзвездията. Имат общо с планетите и кръвната ни група!

Хара чакрите съответстват на етерната нисистема и органи, в наталната/рождената карта можем да ги открием по душевното тяло (ядро) на човека или неговата духовна карта!

Даниела Ангелова

Астропсихолог

0877 810 672

консултации/лични прогнози, терапия/обучение

astroanalitik@abv.bg

https://web.facebook.com/DanielaAngelova.astrolog/

споделяне във facebook

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*